Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) και παρουσιάζονται στο σεμινάριο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL), που θα σας μάθει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής MS Excel. Θεωρούνται η βάση του υποψηφίου για την εξέταση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

Στόχοι Γνωστικού Αντικειμένου:
Στην ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει βασικές λειτουργίες της εφαρμογής υπολογιστικών φύλλων. Να είναι σε θέση να ολοκληρώσει εργασίες, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται δεδομένα. Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόσει βασικούς μαθηματικούς, λογικούς τύπους και συναρτήσεις. Τέλος, θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα.

excel_icon

1. Βασικές Λειτουργίες & Περιβάλλον Εφαρμογής Υπολογιστικών Φύλλων
α. Διαχείριση βιβλίων εργασίας
α1. Διαχείριση βιβλίων εργασίας
α2. Δημιουργία, Άνοιγμα, Κλείσιμο, Αποθήκευση βιβλίων εργασίας
α3. Αποθήκευση βιβλίου εργασίας με διαφορετικό τύπο ή και σε διαφορετική θέση ή και με διαφορετικό όνομα
α4. Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών βιβλίων
β. Διαχείριση φύλλων εργασίας
β1. Μετάβαση σε διαφορετικά φύλλα εργασίας ενός ή περισσοτέρων ανοικτών βιβλίων
β2. Εισαγωγή φύλλου εργασίας
β3. Διαγραφή φύλλου εργασίας
β4. Μετονομασία φύλλου εργασίας
β5. Αντιγραφή, μετακίνηση φύλλου εργασίας στο ίδιο ή σε διαφορετικό βιβλίο εργασίας
γ. Το περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής
γ1. Εμφάνιση και απόκρυψη γραμμών εργαλείων
γ2. Μετάβαση σε συγκεκριμένο κελί ή περιοχή ενός φύλλου εργασίας
γ3. Ρύθμιση ποσοστού μεγέθυνσης-σμίκρυνσης προβολής (Ζουμ)
γ4. Σταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση περιοχών ενός φύλλου εργασίας
γ5. Γνώση του τρόπου ρύθμισης βασικών επιλογών της εφαρμογής: Καθορισμός προεπιλεγμένου φακέλου για άνοιγμα-αποθήκευση εγγράφων, όνομα χρήστη
γ6. Χρήση των διαθέσιμων λειτουργιών βοήθειας της εφαρμογής

2. Επεξεργασία δεδομένων
α. Εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων στο φύλλο εργασίας
α1. Εισαγωγή κειμένου, αριθμών, ημερομηνιών σε κελιά
α2. Εισαγωγή επιπρόσθετων δεδομένων σε κελί, διόρθωση περιεχομένου κελιού
α3. Απαλοιφή περιεχομένου κελιών
α4. Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά
α5. Χρήση της δυνατότητας εύρεσης και αντικατάστασης δεδομένων κελιών σ΄ένα φύλλο εργασίας
α6. Ταξινόμηση αύξουσα, φθίνουσα των περιεχομένων μιας περιοχής κελιών
α7. Χρήση της αναίρεσης και της επαναφοράς
β. Διαχείριση Κελιών
β1. Μετακίνηση, αντιγραφή περιεχομένου κελιών στο ίδιο ή σε διαφορετικό φύλλο εργασίας
β2. Εισαγωγή, διαγραφή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών

3. Μορφοποίηση δεδομένων
α. Μορφοποίηση φύλλου εργασίας
α1. Επιλογή κελιού, περιοχής κελιών, γραμμών, στηλών, όλων των κελιών του φύλλου εργασίας
α2. Αλλαγή ύψους γραμμών, πλάτους στηλών, αυτόματη προσαρμογή στα δεδομένα
β. Μορφοποίηση κελιών
β1. Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα: ποσοστό, δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων, νόμισμα
β2. Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν δεδομένα ημερομηνίας
β3. Επιλογή γραμματοσειράς και μεγέθους γραμματοσειράς
β4. Εφαρμογή έντονης, πλάγιας, υπογραμμισμένης μορφής
β5. Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς
β6. Αναδίπλωση περιεχομένου κελιών
β7. Στοίχιση, κεντράρισμα, προσανατολισμός περιεχομένων κελιού
β8. Κεντράρισμα τίτλου σε μια περιοχή κελιών
β9. Αλλαγή προσανατολισμού περιεχομένου κελιών
β10. Περίγραμμα και σκίαση κελιών
β11. Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ κελιών

4. Τύποι και συναρτήσεις
α. Αναφορές σε κελιά
α1. Χρήση σχετικής και απόλυτης αναφοράς κελιού σε τύπους ή συναρτήσεις
β. Τύποι υπολογισμού που δεν καλούν συναρτήσεις
β1. Δημιουργία τύπου υπολογισμού με αριθμητικά δεδομένα και πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού , διαίρεσης
β2. Δημιουργία τύπου υπολογισμού με χρήση αναφορών σε κελιά
γ. Τύποι υπολογισμού που χρησιμοποιούν συναρτήσεις
γ1. Δημιουργία τύπων με χρήση συναρτήσεων που υπολογίζουν άθροισμα, μέσο όρο, μέγιστο, ελάχιστο, μέτρηση πλήθους
γ2. Δημιουργία τύπου λήψης απόφασης με χρήση λογικής συνάρτησης

5. Γραφήματα
α. Δημιουργία γραφημάτων
α1. Δημιουργία γραφημάτων από δεδομένα του φύλλου εργασίας
α2. Επιλογή, αλλαγή τύπου γραφήματος: πίτας, ράβδων, στηλών, γραμμής
β. Τροποποίηση και μορφοποίηση γραφήματος
β1. Μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αλλαγή μεγέθους γραφήματος
β2. Προσθήκη τίτλου ή ετικέτας σε γραφήματα
β3. Αλλαγή χρωμάτων ράβδου, στήλης, γραμμής, τμήματος πίτας
β4. Αλλαγή χρώματος φόντου γραφήματος

6. Εκτυπώσεις
α. Διαμόρφωση εκτύπωσης φύλλου εργασίας
α1. Περιθώρια σελίδας σε φύλλο εργασίας
α2. Προσανατολισμός σελίδας
α3. Προσαρμογή μεγέθους σελίδας
α4. Προσαρμογή κεφαλίδας, υποσέλιδου
α5. Εμφάνιση, απόκρυψη γραμμών πλέγματος
α6. Εμφάνιση, απόκρυψη επικεφαλίδων γραμμών και στηλών
α7. Επανάληψη κατά την εκτύπωση γραμμής ή γραμμών τίτλου σε κάθε σελίδα
α8. Προσαρμογή περιοχής εκτύπωσης σε καθορισμένο πλήθος σελίδων ανά πλάτος και ύψος
β. Εκτύπωση
β1. Προεπισκόπηση φύλλου εργασίας
β2. Χρήση επιλογών εκτύπωσης: πλήθος αντιγράφων,
συγκεκριμένη περιοχή κελιών, επιλεγμένο γράφημα, επιλογή εγκατεστημένου εκτυπωτή
β3. Εκτύπωση σε εγκατεστημένο εκτυπωτή