Σκοπός του σεμιναρίου Microsoft Access Expert είναι να φέρει τον χρήστη σε επαφή με της προχωρημένες λειτουργίες και δυνατότητες του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζει ήδη τις βασικές αρχές για τα αντικείμενα που καλύπτονται από την εκπαιδευτική ενότητα του βασικού επιπέδου.

access_iconΈτσι, ο χρήστης θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων για να οργανώνει, να εξάγει, να προβάλλει και να εκθέτει τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνικές που θεωρούνται υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση δεδομένων. Επίσης θα μπορεί να δημιουργεί και να εκτελεί απλές μακροεντολές, καθώς και να εισάγει, να εξάγει και να συνδέει δεδομένα.

1. Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα  
α. Σχεδιασμός βάσης δεδομένων
β. Δημιουργία πίνακα δεδομένων
γ. Ιδιότητες πεδίων
δ. Γενικές ιδιότητες πεδίων
ε. Αντιγραφή σχεδίασης πίνακα
2. Σχέσεις  
α. Δημιουργία σχέσης
β. Ορισμός κλειδιών σχέσης
γ. Διαχείριση σχέσεων
δ. Ιδιότητες σχέσεων
ε. Εμφάνιση/ Διαγραφή σχέσεων
ζ. Εκτύπωση σχέσεων
3. Ερωτήματα  
α. Κριτήρια
β. Ερώτημα επιλογής
γ. Ερώτημα ενεργειών
δ. Ερώτημα δημιουργίας πίνακα
ε. Ερώτημα διαγραφής
ζ. Ερώτημα ενημέρωσης
η. Ερώτημα προσάρτησης
θ. Επεξεργασία ερωτήματος/Ταξινόμηση
ι. Εκτέλεση ερωτήματος
4. Πρόσθετες δυνατότητες ερωτημάτων 
α. Εμφάνιση των υψηλότερων ή των χαμηλότερων τιμών σε ένα ερώτημα
β. Εύρεση αταίριαστων εγγραφών
γ. Ερώτημα εύρεσης διπλότυπων
δ. Διαγραφή διπλότυπων εγγραφών
ε. Δημιουργία ερωτήματος διασταύρωσης
ζ. Ομαδοποίηση πληροφοριών σε ερώτημα
η. Χρήση υπολογισμών σε ερώτημα
θ. Δημιουργία πεδίου υπολογισμού σε ερώτημα
ι. Δόμηση εκφράσεων κ. Σύνδεσμοι
λ. Ερώτημα παραμέτρων
μ. Εντοπισμός κενών τιμών
ν. Εντοπισμός μηδενικών τιμών
5. Δημιουργία φόρμας και προσθήκη χειριστηρίων 
α. Δημιουργία φόρμας
β. Ιδιότητες αντικειμένων φόρμας
γ. Δημιουργία φόρμας με καρτέλες
δ. Πλαίσια κειμένου
ε. Ετικέτες
ζ. Πλαίσια καταλόγου
η. Σύνθετα πλαίσια
θ. Πλαίσια ελέγχου
ι. Ομάδες επιλογώνκ. Ορισμός της σειράς ενεργοποίησης των χειριστηρίων
6. Πρόσθετα στοιχεία για τις φόρμες  
α. Ενότητες φόρμας
β. Μορφοποίηση ενοτήτων φόρμας
γ. Αλλαγή στυλ φόρμας
δ. Προσθήκη αρίθμησης σελίδων, ημερομηνίας και ώρας
ε. Δευτερεύουσες φόρμες
ζ. Υπολογισμοί σε φόρμα
η. Υπολογισμοί μεταξύ πεδίων κύριας και δευτερεύουσας φόρμας
θ. Μορφοποίηση υπό όρους
ι. Περιορισμός δικαιωμάτων σε προβολή φόρμας
7. Εκθέσεις  
α. Δημιουργία έκθεσης
β. Ενότητες έκθεσης
γ. Τροποποίηση έκθεσης
δ. Συνένωση πεδίων κειμένου
ε. Χρήση υπολογισμών σε έκθεση
ζ. Προσθήκη αλλαγής σελίδας σε έκθεση
η. Διαμόρφωση σελίδας
8. Μακροεντολές 
α. Καταγραφή απλής μακροεντολής
β. Αποθήκευση μακροεντολής
γ  Καταγραφή μακροεντολής περισσότερων ενεργειών
δ. Διαχείριση ενεργειώνε. Εκτέλεση μακροεντολών
ζ. Ενσωμάτωση μακροεντολής σε αντικείμενο της βάσης δεδομένων
9. Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων
α. Εισαγωγή αρχείου κειμένου
β. Εισαγωγή αρχείου υπολογιστικού φύλλου
γ. Εισαγωγή αντικειμένων από άλλη βάση δεδομένων
δ. Εξαγωγή δεδομένωνε. Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων