Όροι χρήσης

 

Το παρόν πόρταλ computerslab.papagiannopoulou.gr προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να επισκεφτεί μόνον εφόσον αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης στο σύνολό τους.

1. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του δικτυακού τόπου (website) computerslab.papagiannopoulou.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη ή στον εκάστοτε προβαλλόμενο και διατίθενται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
2. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που υπάρχουν στο παρόν πόρταλ είναι αποκλειστικά σήματα του Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη. Όλα τα παραπάνω προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου computerslab.papagiannopoulou.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
3. Ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα της αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή εκμετάλλευσης εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
4. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη ο ιδιοκτήτης για την αξιοπιστία, πληρότητα ή την επικαιροποίησή τους. Παρόλα αυτά γίνεται στόχευση διασφάλισης ποιότητας πάντα με γνώμονα να σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με τα ελάχιστα λάθη-αστοχίες.
5. Ο χρήστης αναλαμβάνει εξ’ολοκλήρου, με δικιά του ευθύνη, την οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων. Η ιστοσελίδα μας παρέχει τα δεδομένα όπως είναι και αποποιείται τυχόν εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες (χωρίς περιορισμό) για οποιαδήποτε σκοπό. Σε καμμία περίπτωση η ιστοσελίδα δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων.
6. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη-χρήστη και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ή/και προτροπές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή ή αποτροπή συγκεκριμένων πράξεων.
7. Μπορεί να βρείτε πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε μεταδιδόμενης πληροφορίας από το διαδικτυακό τόπο μας γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις με προσοχή, την κοινή λογική και κάνετε ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές όταν χρησιμοποιείτε πληροφορίες του δικτυακού μας τόπου.
8. Οι εκμετάλλευση των ιδεών, που θα κάνει κάθε χρήστης, είναι δική του αρμοδιότητα και μετά την έρευνα αγοράς, που θα κάνει ή που θα αγνοήσει να κάνει, είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημίες που μπορεί να προέλθουν, διότι το έταιρο μέρος της συναλλαγής δεν ήταν νομικά κατωχυρωμένο πρόσωπο ή ήταν ανήλικος ή κάποιος που μπόρεσε να τον παραπλανήσει.
9. Η χρήση του πόρταλ προώθησης ιστοσελίδων computerslab.papagiannopoulou.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και έτσι, ώστε που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το παρόν πόρταλ σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του πόρταλ μας.
10. Η επίσκεψη του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων στο σύνολό τους και η χρήση των υπηρεσιών του Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.
11. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος πόρταλ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Παπαγιαννόπουλο Ιωάννη και του επισκέπτη-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 


Terms of use

 

This portal computerslab.papagiannopoulou.gr offers its services under the following terms, which the guest-user of the website’s pages must be read carefully and visit only when fully accept the terms of use in full them.

1. The copyright of the content (eg programs, information, data) and Services website (website) computerslab.papagiannopoulou.gr introduced or will be introduced in the website is protected by Greek, European and international copyright laws property belonging exclusively to Papagiannopoulou Ioanni or their respective projected and available to visitors for strictly personal (non commercial or speculative) use.
2. The names, images, logos and trademarks that appear in this portal are exclusive trademarks of Papagiannopoulou Ioanni . All of the above are protected by applicable trademark laws. Their appearance on the website should in no way be construed as a transfer or license or right to use them. Except for specified exceptions (copyright of third parties and affiliates), all content of this website computerslab.papagiannopoulou.gr , including pictures, graphics, photographs, texts, services and all the files on this web website are the intellectual property markings and registered trademarks and service marks of Papagiannopoulou Ioanni and protected by the relevant provisions of Greek law, European law and international treaties. Therefore, none of them may be wholly or partially sold, copied, modified, reproduced, republished, «loaded», transmitted or distributed in any way.
3. The visitor understands and accepts that he has no right to reproduce, copy, sell, resell or exploit commercially in any manner all or part of the contents of this website and therefore any copying, distribution, transportation, processing, resale, creation of derivative or misleading the public about the real provider of the content of the website. Any reproduction, republication, uploading, posting, or transmission or any other use of content in any manner or means, for commercial or other purposes is permitted only with prior written permission of Papagiannopoulou Ioanni or any other copyright holder.
4. Every effort is made to ensure that the content and information displayed whenever the website is as accurate and true, does not bear any responsibility for the owner reliability, completeness or updated. Nevertheless is targeting quality assurance always making sure we provide high quality services with minimum errors-failures.
5. The user assumes entirely, with its own responsibility, any use of the data. Our website provides the data security as is and disclaims any warranties, express or implied (without limitation) for any purpose. In any case the site would not be legally responsible to the end user or third party for any direct, indirect, consequential damages or lost profit resulting from any use of the data.
6. The content and information contained on this website constitute an offer to guest-user and in no way can be construed as valid information and / or advice and / or encouragement, or conceal in any case any prompt or prevent certain acts .
7. You can find information from other alleged potentially unpleasant, harmful, inaccurate, or misleading. The use of any transmitted information from our website is at your sole risk. Please use them with caution, common sense and do safe trading when using the information on our website.
8. The exploitation of ideas that will make each user’s own responsibility and following the market that will make you ignore or do, is solely responsible for any losses that may arise, because the company is not part of the transaction was legally entrenched or person was a minor or someone who could seduce him.
9. The use of the portal web promotion computerslab.papagiannopoulou.gr be used exclusively for lawful purposes and so, so as not to restrict or prevent its use by others. The visitor is required to use this portal, according to law, morals and the terms hereof, and to refrain from acts or omissions that may cause damage or malfunction to him, affect or jeopardize the provision of services of our portal.
10. Visiting the website implies full acceptance of these conditions in their entirety and use the services of Papagiannopoulou Ioannitos implies full acceptance of the General Terms of Service , as they appear in the respective Services.
11. These terms and conditions of use of this portal, and any amendments thereto, are governed and supplemented by the Greek law, European Union law and international treaties. Any provision of these terms contrary to the law ceases to apply and removed from the present, without in any way affecting the validity of the remaining terms. This constitutes the entire agreement between the user and the Papagiannopoulos visitor-user pages and services and not only binds them. No modification of these conditions will not be considered and will not be a part of this agreement, unless expressed in writing and incorporated herein.