Το AutoCAD είναι το δημοφιλέστερο λογισμικό δισδιάστατης και τρισδιάστατης γενικής σχεδίασης, προηγμένης τεχνολογίας που εξυπηρετεί τα επαγγελματικά σας σχέδια. Έχει την δυνατότητα σχεδιασμού κατόψεων, όψεων, τομών, τοπογραφικών και σύνθετων μηχανολογικών σχεδίων, και ηλεκτρολογικών μελετών υπό κλίμακα ακριβείας. Δίνει τη δυνατότητα για γρήγορες διορθώσεις και εύκολες μετατροπές. Το AutoCAD χρησιμοποιήστε το, στο σχεδιασμό εργαλείων και μηχανημάτων καθώς και για το σχεδιασμό όλων των τύπων κτιρίων, από μικρά οικοδομικά κτίρια με τις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές κατασκευές (νοσοκομεία, εργοστάσια), προσθέτοντας ηλεκτρολογική και μηχανολογική μελέτη. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για την εκμάθηση του AutoCAD 2D, είναι Επαγγελματική δεξιότητα που μαθαίνεται. Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα της διδασκαλίας και τις ασκήσεις του AutoCAD 2D στον εκπαιδευτικό μας φορέα, είστε σε θέση με αυτοπεποίθηση να ανταποκριθείτε σε κάθε εργασιακό χώρο, όπου απαιτείται η χρήση του AutoCAD 2D. Επιλέγετε σχεδιαστική κατεύθυνση ασκήσεων κατά την εκπαίδευσή σας: Αρχιτεκτονικό, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό, Ναυπηγικό, Βιομηχανικό. Ακολουθεί η ύλη του σεμιναρίου Autocad 2D:

 • AUTOCAD_2D_LogoΤο περιβάλλον εργασίας του AutoCAD:
  Starting & Closing AutoCAD, AutoCAD Interface Overview, Communicating With AutoCAD, Getting Out Of Trouble, Managing Your Drawing Files.
 • Εντολές Προβολής:
  Drawing Scale & View Magnification, ZOOM Window, ZOOM Previous, ZOOM Extents, ZOOM Scale, ZOOM & PAN In Real Time.
 • Συντεταγμένες και Βασικά Εργαλεία:
  Absolute Coordinates, Relative Cartesian Coordinates, Relative Polar Coordinates, Object Snap Overrides, Running Object Snaps, POLAR & Direct Distance Entry, SNAP & GRID, Intro To OTRACK..
 • Δημιουργία Δισδιάστατων Σχημάτων:
  Creating LINE Objects, Creating CIRCLEs & ARCs, Introduction To LWPOLYLINEs, Creating & Using POINTs, Introduction To ELLIPSEs.
 • Επεξεργασία Δισδιάστατων Σχημάτων:
  Using ERASE To Delete Objects, Basic Selection Tools, MOVE & COPY, SCALE, ROTATE.
 • Τεχνικές Κατασκευής CAD:
  OFFSET, TRIM, EXTEND, FILLET, CHAMFER, MIRROR, STRETCH, ARRAY.
 • Διαχείριση Ιδιοτήτων των Αντικειμένων:
  Introduction To Layers, Managing Properties BYLAYER, Overriding Properties Set BYLAYER, Linetypes & Drawing Scale, Introduction To Lineweights, Object Properties Manager
 • Δημιουργία Κειμένου και Καθορισμός του Στυλ:
  Single Line TEXT Objects, Creating & Modifying Text Styles, Introduction To Multiline MTEXT Objects, Editing Existing Text.
 • Έτοιμα Σχήματα, Ομαδοποίηση:
  Overview, Making Block Definitions, Inserting Blocks & Drawing Files, Introduction To AutoCAD DesignCenter, Using Attributes In Title Blocks.
 • Διαστάσεις, Εμφάνισή τους στο Σχέδιο και αντικείμενα HATCH:
  Dimensions For Distance, Angular Dimensions, Radial & Diameter Dimensions, Introduction To Dimension Styles, Using Styles Defined In Other Drawings, Editing Dimensions, Associative Dimensions, Creating New HATCH Objects, Editing Existing HATCH Objects.
 • Διαμόρφωση Σελίδας και Εκτύπωση σε  Plotter:
  Overview, Creating New Layouts From Scratch, Creating Rectangular Viewports, Setting & Locking Viewport Scale, Managing Layout Tabs, Freezing Layers In Specific Viewports, Trans-Spatial Dimensioning Review.
 • Διαμόρφωση Σχεδίου:
  Drawing Setup Overview, Making & Using Drawing Templates, Understanding Units In AutoCAD.

 
 

Αναλυτικά τα κεφάλαια της ύλης:

1. Άνοιγμα εφαρμογής CAD και το περιβάλλον της
2. Ρύθμιση παλετών εργαλείων και γραμμής κατάστασης
3. Λειτουργία και προσαρμογή γραμμής κατάστασης
4. Εκτέλεση εντολών στο AutoCAD από το πληκτρολόγιο
5. Εκτέλεση εντολών με το ποντίκι
6. Ο ρόλος του ποντικιού στο AutoCAD
7. Τα πλαίσια διαλόγου στο AutoCAD
8. Τα πλαίσια διαλόγου που διαπραγματεύονται αρχεία στο AutoCAD
9. Δημιουργία νέου σχεδίου στο AutoCAD
10. Αποθήκευση σχεδίων στο AutoCAD
11. Ανοιγμα σχεδίων στο AutoCAD
12. Όρια σχεδίου
13. Μονάδες σχεδίασης
14. Συστήματα συντεταγμένων
15. Σχεδίαση με συντεταγμένες
16. Αναίρεση εντολών και Ακύρωση αναίρεσης
17. Σχεδίαση με το ποντίκι – Ενεργ. βημ. έλξης και διαφανείς εντολές
18. Ορθογωνική σχεδ. – Συνδυασμός πληκτ. και ποντικιού
19. Σημεία έλξης αντικειμένων – Object snap
20. Ειδικός εντοπισμός σημείων
21. Ρύθμιση απόψεων σχεδίου
22. Ρύθμιση και χειρισμός απόψεων σχεδίου
23. Ανανέωση και επανασχεδίαση σχεδίου
24. Στρώσεις: Σκοπιμότητα και Διαχείριση
25. Ιδιότητες στρώσεων
26. Καταστάσεις στρώσεων
27. Ιδιότητες αντικειμένων
28. Σχεδίαση σημείων και ευθυγράμμων τμημάτων
29. Ευθείες και ημιευθείες
30. Κύκλοι
31. Τόξα
32. Πολύγραμμα
33. Πολύγραμμα με καμπύλες
34. Δακτύλιοι και Κανονικά πολύγωνα
35. Ορθογώνια παραλληλόγραμμα
36. Πολύγραμμα από κλειστές περιοχές
37. Ελλείψεις
38. Καμπύλες παρεμβολής σημείων – splines
39. Πολύγραμμα επισήμανσης περιοχών – revcloud
40. Γενικές αρχές επεξ. αντικ. – Επιλογή αντικειμένων
41. Εισαγωγή στην ομαδική επιλογή αντικειμένων
42. Περισσότερες δυνατότητες στην ομαδική επιλογή αντικειμένων
43. Χρήση κριτηρίων στην επιλογή
44. Διαγραφή, επαναφορά και μετατόπιση αντικειμένων
45. Πανομοιότυπη (αντιγραφή) και ομοιόθετη αναπαραγωγή αντικειμένων
46. Εκμετάλλευση ευκολιών των Windows σε αντιγρ. – μεταφ. αντικειμένων
47. Εφαρμογή τόξου συνάρμοσης – στρογγυλλέματος (Fillet)
48. Πλαγιότμηση ευθυγράμμων τμημάτων (Chamfer)
49. Διαγραφή τμημάτων (μερική διαγραφή) – Σπάσιμο αντικειμένων
50. Αποκοπή τμημάτων αντικειμένων με χρήση ορίων (Trim)
51. Προέκταση αντικειμένων με χρήση ορίων (Extend)
52. Περιστροφή αντικειμένων
53. Αλλαγή κλίμακας αντικειμένων
54. Συμμετρικά (κατοπτρικά) ως προς άξονα αντικείμενα
55. Αλλαγή μήκους αντικειμένων
56. Ορθογωνικές διατάξεις αντικειμένων
57. Κυκλικές διατάξεις αντικειμένων
58. Επεξεργασία πολυγράμμων 1ο μέρος
59. Επεξεργασία πολυγράμμων μέρος 2ο
60. Διάλυση (διάσπαση) σύνθετων αντικειμένων
61. Ενοποίηση τόξων και ευθυγράμμων τμημάτων
62. Επιμήκυνση ή βράχυνση (τέντωμα) αντικειμένων – Stretch
63. Επεξεργασία αντικειμένων με τη χρήση λαβών – Grips
64. Μεταφορά ιδιοτήτων αντικειμένων με την εντολή matchprop
65. Ρύθμιση ιδιοτήτων αντικειμένων με την εντολή properties
66. Κείμενο απλής σειράς και στυλ γραφής κειμένου
67. Επεξεργασία κειμένου απλής σειράς και στοίχιση
68. Κείμενο παραγράφων – Δημιουργία και μορφοποίηση
69. Διόρθωση κειμένων και εισαγωγή μορφοποιημένου κειμένου
70. Εισαγωγή στην δημιουργία Μπλοκ
71. Περισσότερες δυνατότητες κατά την δημιουργία και εισαγωγή Μπλοκ
72. Αυτόνομα εξωτερικά μπλοκ
73. Επαναχρησιμοποίηση στοιχείων από υπάρχοντα σχέδια – adcenter
74. Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μπλοκ – Attributes
75. Περισσότερες δυνατότητες με τα χαρακτ. των μπλοκ – Attributes
76. Διόρθωση χαρακτηριστικών μπλοκ
77. Εξαγωγή χαρακτηριστικών μπλοκ σε εξωτερικό αρχείο
78. Εξαγωγή ιδιοτήτων αντικειμένων σε εξωτερικό αρχείο
79. Διαίρεση αντικειμένων σε ίσα τμήματα ή ίσες αποστάσεις
80. Διαγραμμίσεις μέρος 1ο
81. Διαγραμμίσεις μέρος 2ο
82. Διαγραμμίσεις Gradient, με παλέτες και επεξεργασία (hatchedit)
83. Οριζόντια, κατακόρυφη και ευθυγραμμισμένη διαστασιολόγηση
84. Διαστασιολόγηση γωνιών, κύκλων και τόξων
85. Διαστασιολόγηση αναφοράς, οδηγού, συνεχόμενη και βασικής γραμμής
86. Διαχείριση και επεξεργασία των στυλ διαστασιολόγησης
87. Επεξεργασία των στυλ διαστασιολόγησης – Μέρος 2ο
88. Διαχείριση των στυλ διαστασιολόγησης – 3ο
89. Διόρθωση διαστάσεων – 1ο μέρος
90. Διόρθωση διαστάσεων – 2ο μέρος
91. Λήψη πληροφοριών
92. Ενσωμάτωση αρχείων άλλων εφαρμογών – Υπερσυνδέσεις
93. Εισαγωγή και Εξαγωγή σε αρχεία άλλης μορφής
94. Εισαγωγή στην εκτύπωση
95. Εισαγωγή στις διατάξεις εκτύπωσης
96. Χώρος χαρτιού – μοντέλου, διαχείριση viewports και διατάξεων εκτύπωσης
97. Ρύθμιση διατάξεων εκτύπωσης
98. Μετονομασία και απόρριψη επώνυμων στοιχείων
 

Εξετάσεις:
 
Υπάρχουν πολλές δυνατότητες πιστοποίησης του AutoCAD. Είτε από την ίδια την Autodesk που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα (Autodesk.com), είτε από διάφορους πιστοποιημένους φορείς όπως η ECDL και η Diploma.

Σημαντικό: Τα μαθήματα του κέντρου μας Computers L@b Παπαγιαννόπουλος οδηγούν σε κάλυψη της ύλης όλων των αναγνωρισμένων πτυχίων και της πιστοποίησης της ίδιας της Autodesk.

Ένα ενδεικτικό κόστος για τα εξέταστρα θα χρειαστούν (για παράδειγμα του φορέα Diploma) είναι:

Για το AutoCAD 2D: 100 €

Απαραίτητη η ένδειξη πισοποιητικού
(ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτοπροσωπία..)

Ύλη Computers L@b AutoCAD:

 
Εξεταστέα ύλη AutoCAD 2D:
 
Για να δείτε την Εξεταστέα ύλη AutoCAD 2D σύμφωνα με τον αναγνωρισμένο φορέα Diploma (AutoCAD 2D syllabus v1.0) κάντε κλικ στον κάτω σύνδεσμο:

 

Για Πληροφορίες – Ραντεβού – Εγγραφή κάντε κλικ εδώ

 


ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 
Computers L@b - AutoCAD 2D
InquiryΕάν ενδιαφέρεστε για αυτό το σεμινάριο, μη χάνετε χρόνο! Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στo 2410 414 835 ή να μεταβείτε στην ειδική σελίδα αποστολής στοιχείων

Φόρμα αποστολής στοιχείων